Penzión Harmónia v Suchej nad Parnou

OBCHODNÉ PODMIENKY, PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

PREVÁDZKOVÝ  PORIADOK  UBYTOVACIEHO  ZARIADENIA

PENZIÓN HARMÓNIA V SUCHEJ NAD PARNOU

        § 1

Penzión Harmónia v Suchej nad Parnou, Suchá nad Parnou 492, 919 01 Suchá nad Parnou  v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s vyhláškou MZ SR č. 259/2008 Z.z. o podrobnostiach o požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenie vydáva PREVÁDZKOVÝ PORIADOK.

          § 2

Identifikačné údaje firmy Becki s.r.o., prevádzkovateľa Penziónu Harmónia v Suchej nad Parnou

-Firma: Becki s.r.o.

-adresa: Za Vodou 1247/10, Stará Ľubovňa 064 01

-IČO: 45430853

-DIČ:2023024311

-IČ DPH:SK2023024311

-Zodpovedný vedúci: Bibiána Bekeš

-tel. kontakt: 0907 944 7260907 944 726

-email: bibianabekes@mail.com

-adresa zariadenia: Suchá nad Parnou 429

-názov zariadenia: Penzión Harmónia

-tel. kontakt: 0907 944 7260907 944 726

§ 3

Druh a spôsob poskytovania ubytovacích služieb, dispozičné riešenie, kapacita ubytovania

Penzión poskytujúci krátkodobé ubytovanie, rekreačné a pohostinské služby.

PRÍZEMIE: jedáleň s barom a terasou, vstupná časť, spoločné sociálne zariadenia, kuchyňa, skladovacie priestory.

 

1.POSCHODIE: 1x 3 lôžková izba, 5 x 2-lôžková izba bez balkóna, 1x 2- lôžková De luxe izba s balkónom, 1x 1 lôžková izba bez balkóna. Všetky izby majú základné vybavenie a vlastné sociálne zariadenia.

Kapacita pevných lôžok 16.

Kapacita s prístelkou 8 lôžok.

Spolu kapacita pevných lôžok s prístelkami 24 lôžok.

 2. POSCHODIE: 2 izby – so sociálnym zariadením pre personál.

Okolie penziónu poskytuje v záhrade a na terase priestory na relaxáciu a oddych.

 

§4

Podmienky prevádzky a zásady ochrany zdravia ubytovaných a zamestnancov ubytovacieho zariadenia

Ubytovacie zariadenie je napojené na prívod pitnej studenej a teplej vody.

Osvetlenie vnútorných priestorov je zabezpečené denným svetlom a umelým osvetlením.

 Zabránenie prenikaniu nežiadúceho slnečného svetla je zabezpečené žalúziami, závesmi.

Vykurovanie je centrálne, vlastným plynovým kotlom.

Pri nástupe na ubytovanie sú ubytovaní hostia oboznámení s dodržiavaním ubytovacieho poriadku, zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia, opatreniami na ochranu pred požiarmi, o používaní súkromných elektrospotrebičov a zákaze fajčenia.

Zamestnanci penziónu Harmónia sú oboznámení s interným predpisom o ochrane zdravia zamestnancov a zásadami bezpečnej práce pri upratovaní.

 Na prízemí je lekárnička prvej pomoci pre hostí a zamestnancov vybavená podľa predpisov, každoročne doplňovaná, aktualizovaná a kontrolovaná zodpovedným zamestnancom (referent BOZP a PO).

§ 5

Spôsob skladovania a manipulácie s posteľnou bielizňou, frekvencia jej výmeny

Hostia majú pred príchodom postele pripravené s čistou posteľnou bielizňou, uterákmi, v kúpeľni sú k dispozícii šampóny a mydielka.

Výmena uterákov sa zabezpečuje počas ubytovania denne a posteľné prádlo počas niekoľkodňového pobytu sa mení v dvojdňových intervaloch.  

Po ukončení pobytu sa zabezpečuje celková výmena posteľného prádla a uterákov.

Čisté posteľné prádlo sa skladuje zvlášť v odkladacom priestore vymedzenom na prvom poschodí.

Použité posteľné prádlo je uskladnené oddelene od ubytovacej časti penziónu na prízemí v mobilnej skrini.

Pranie bielizne a uterákov je zabezpečené súkromnou práčovňou.

 

§6

Spôsob a frekvencia bežného upratovania a celkového upratovania ubytovacieho zariadenia

 Priebežné denné upratovanie :

 Ø vykonávať očistu pracovných plôch pri prechode z jednej práce na druhú tak, aby neprichádzalo ku kríženiu čistej a nečistej prevádzky,

 Ø dodržiavať všetky zásady osobnej hygieny,

Ø včas odstraňovať odpad zo všetkých prevádzkových miestností,

Ø ihneď umývať použité pracovné náradia a nástroje,

Ø prísne dbať na správne umývanie stolového a kuchynského riadu.

Upratovanie po skončení pracovnej zmeny :

 Ø odstrániť z priestorov prevádzky zvyšky odpadu, dôkladne vydezinfikovať nádoby na odkladanie odpadu,

Ø očistiť a ošetriť použité spotrebiče,

Ø upratať skladovacie priestory

 Ø vykonať očistu sociálnych zariadení povereným pracovníkom,

Ø previesť dôkladnú očistu všetkých pracovných plôch, podláh vo všetkých prevádzkových priestoroch.

 

 

 Týždenné upratovanie :

Ø dôkladne očistiť : regály na odkladanie stolového a kuchynského riadu, všetky spotrebiče, umývateľné časti stien a náterov,

Ø odmraziť, očistiť chladiace zariadenia a vykonať dezinfekciu,

Ø upratať všetky pracovné nástroje a náradia v zásuvkách pracovných stolov a barovom pulte

Ø prekontrolovať všetky zariadenia na zachytávanie a odvádzanie odpadových vôd

Ø vyčistiť skladovacie priestory, sledovať záručné lehoty potravín,

 Ø vykonať dezinfekciu odpadových nádob, umyť nátery priestorov pre skladovanie kuchynského odpadu.

 

 Štvrťročné upratovanie:

- zaradiť sanitačný deň v rámci ktorého je nutné vykonať nasledovné práce :

Ø údržba a opravy stien, podláh, prekontrolovať stav náradí

 - poškodené vyradiť z používania, očistiť okná

 Ø očistiť osvetľovacie a vykurovacie telesá,

 Ø odmraziť a očistiť mraziace zariadenia,

 Ø dôkladne vykonať dezinfekciu kompletného stolového riadu, regálov, spotrebičov, pracovného náradia, pracovných plôch a podláh vo všetkých prevádzkových priestoroch,

Ø vykonať preventívne dezinsekčné opatrenia zamerané na hubenie hmyzu.

 

Mimosezónne upratovanie:

Ø ročne vybieliť všetky skladovacie priestory, obnoviť ochranné nátery, nátery okien

Ø vykonať opravy stolov a stoličiek vo všetkých priestoroch penziónu,

Ø v prípade výskytu hlodavcov zabezpečiť deratizáciu,

 Ø oboznámiť pracovníkov s hygienickými požiadavkami na preberanie, skladovanie, prípravu a obeh požívatín, nápojov a kontrolovať ich dodržiavanie.

§ 7

Postup pri zabezpečení ničenia živočíšnych škodcov

 

Veľký význam pri ničení škodlivého hmyzu majú preventívne opatrenia – dodržiavanie čistoty, poriadku, včasný odvoz odpadkov.

V penzióne je dvakrát ročne vykonávaná deratizácia odborne spôsobilou osobou dodávateľským spôsobom. Jej cieľom je zabránenie výskytu a rozšírenia hlodavcov v priestorov  penziónu a jeho okolia.

Dezinsekčné práce sú vykonávané periodicky v súlade s vypracovaným plánom dezinsekcie a deratizácie, prípadne častejšie podľa potreby s dôrazom na prevenciu.

 Prevádzka je vybavená odpudzovačmi hmyzu.

Pravidelne sa vykonáva údržba kanalizačných vpustí, miesta k ukladaniu odpadkov a odpadov.

 Mimoriadny výskyt škodlivých živočíchov je potrebné hlásiť vedúcemu prevádzky, ktorý zabezpečí vykonanie mimoriadnych opatrení osobne alebo pracovníkom deratizačných služieb.

S obsahom sanitačného poriadku sú oboznámení všetci pracovníci prevádzky, ktorí svojím podpisom berú na vedomie povinnosti vyplývajúce zo „ SANITAČNÉHO PORIADKU“.

 

§ 8

Spôsob odstraňovania tuhého odpadu, frekvencia vyprázdňovania odpadových nádob, ich čistenie a dezinfekcia

 

 Tuhý odpad sa každodenne vynáša do odpadových nádob, ktorý týždenne likviduje obecný úrad Suchá nad Parnou. Čistenie a dezinfekciu odpadových nádob zabezpečuje zodpovedná osoba podľa sanitačného predpisu. V každej izbe a v spoločných priestoroch sú odpadové koše, z ktorých je odpad denne vynášaný do kontajnera. Koše sú opatrené hygienickým vreckom, a čistené širokospektrálnymi dezinfekčnými prostriedkami.

§ 9

Záverečné ustanovenia

 

Ubytovaní a ostatní hostia sa riadia pokynmi recepcie a ubytovacieho poriadku, ktorý je vyvesený na poschodiach a zverejnený na webovom portáli Penziónu Harmónia.

Na prízemí a na každom poschodí je vyvesená oznamovacia tabuľa – únikový východ, plán evakuácie, hasiace prístroje, kontakty na prvú pomoc, políciu, integrovaný záchranný systém.

Na každom podlaží sú na viditeľnom mieste umiestnené požiarne poplachové smernice, požiarny evakuačný plán, protipožiarna hliadka.

Závady v penzióne sa zaznamenávajú do knihy závad, ktorá je v barovej miestnosti a sú odstraňované údržbármi podľa potreby.

V penzióne je zákaz fajčenia a používania omamných látok.

Revízie protipožiarnych zariadení, elektrozariadení, bleskozvodov sa vykonávajú podľa plánu revízií v zákonom stanovených lehotách.

 

 

V Suchej nad Parnou dňa 01.05.2015                                 

                                                                                                                                                            Zodpovedný vedúci: Bibiána Bekeš

 

© 2013 Všetky práva vyhradené pre Penzión Harmónia Modra

Tvorba webu zdarmaWebnode